customers icon خزانه‌داری

product1

استقرار سیستم خزانه داری به مفهوم مقداردهی اولیه مراکز خزانه داری سازمان وفق اطلاعات و وضعیت نقدینگی کلی شرکت است. به نوعی شبیه به عملیات افتتاح حسابها که در سیستم دفترداری، مرحله آغازین کار با سیستم است. برای استقرار سیستم خزانه داری به تفکیک هر مرکز خزانه داری نیاز به اطلاعات زیر می باشد

مشخصات:
 • اطلاعات پایه‌ای سیستم:
  • انواع برداشت و واریز
  • موارد دریافت و پرداخت
  • موضوع دریافت و پرداخت
  • تشخیص حساب
  • استقرار در جریان وصول
  • استقرار اقلام باز برای مغایرت‌گیری
  • تعیین فرمت صورت حساب دریافتی از بانک
 • عملیات حسابهای بانکی و دسته چک:
  • انواع حساب بانکی
  • بانک و ضعیه
  • حسابهای بانکی
  • دسته چک
  • طراحی
  • انتقال وجوه بین حسابهای بانکی
  • برداشت و واریز حساب‌های بانکی
  • صورت حساب
  • مغایرت‌گیری
 • عملیات چک:
  • واگذاری به بانک
  • وصولی
  • برگشتی
  • عودت برگشتی
  • استرداد اوراق بهادار از بانک
  • استرداد اوراق بهادار از شرکت
  • تمدید اوراق بهادار
  • چاپ چک
 • دریافت:
  • درخواست دریافت
  • دستور دریافت
  • رسید دریافت
 • پرداخت:
  • درخواست پرداخت
  • دستور پرداخت
  • رسید پرداخت
 • صدور سند:
  • صدور سند دریافت
  • صدور سند گردش اوراق بهادار
  • صدور سند گردش پرداخت
  • صدور سند انتقال وجوه
  • صدور سند برداشت و واریز
 • گزارش‌ها:
  • گزارش دریافت­ها و پرداخت­ها با روش­های مختلف
  • گزارش گردش اوراق بهادار، وضعیت چکها و دسته چکها، برداشت و واریز و عملیات بدون سند
  • گزارشات تجمعی واگذاری، وصولی و برگشتی
مشتریان