customers icon اموال و دارایی های ثابت

product1

دارایی ثابت به دارایی مشهودی که در واحد تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و دارای ماهیتی دائمی یا نسبتاً ثابت است، گفته می‌شود. دارایی‌های مذکور، به استثنای زمین به مرور فرسوده یا در اثر گذشت زمان غیر قابل استفاده می‌شوند.

سیستم اطلاعاتی انبار با كاربردهایی نظیر:
 • مديريت اطلاعات پايه :سيستم امكان مديريت اطلاعات پايه ثابت و متغير را در اختيار كاربر قرار مي دهد که شامل تعريف گروههاي دارايي بصورت ساختار درختي، جدول استهلاک، وضعيت ها، جمعداران، تحويل گيرنده ها، محل استقرار دارايي، مراکز هزينه، تجهيزات کامپيوتري و ساير اطلاعات ديگر مي باشد.
  • ثبت اطلاعات دارايي­ها: امكان ثبت، بروزرساني و حذف اطلاعات مربوط به داراييها شامل گروه دارايي، شماره اموال، شرح دارايي، تاريخ خريد، تاريخ بهره برداري، محل اسقرار، نام جمعدار، نام تحويل گيرنده، تاريخ شروع استهلاک، قيمت خريد، قيمت تمام شده، ارزش اسقاط، وضعيت دارايي و ساير اطلاعات
   • ثبت اطلاعات اضافات و کسورات دارايي: امكان ثبت و حذف اطلاعات مربوط اضافات و کسورات دارايي
    • نقل و انتقال دارايي: عمليات نقل و انتقال يک يا گروهی از دارايي­ها شامل تغيير مرکز هزينه، محل استقرار، جمعدار و يا تحويل گيرنده دارايي
     • تعميرات اساسي دارايي: امكان ثبت و حذف اطلاعات مربوط به تعميرات اساسي شامل شماره اموال، تاريخ موثر، مبلغ
      • خروج دارايي: ثبت خروج يک يا گروهی از دارايي­ها به دلايلی از جمله فروش، اسقاط، سرقت و يا اهدا از ليست دارايي­های موجود شرکت
       • مستهلک کردن دارايي: خارج کردن يک يا گروهی از دارايي­ها قبل از سررسيد (قبل از مستهلک شدن)
        • ثبت اطلاعات اهدا دارايي: امكان ثبت، ويرايش و حذف اطلاعات مربوط به اهدا دارايي
         • ثبت اطلاعات حذف دارايي: امكان ثبت، ويرايش و حذف اطلاعات مربوط به حذف دارايي شامل شماره اموال، تاريخ، علت حذف و ساير اطلاعات
          • ثبت اطلاعات تجدیدارزیابی دارايي: امكان ثبت، ويرايش و حذف اطلاعات مربوط به تجديدارزيابی دارايي شامل شماره اموال، تاريخ تجديدارزيابی، شرح و ساير اطلاعات
           • ثبت اطلاعات بيمه دارايي: امكان ثبت، ويرايش و حذف اطلاعات مربوط به بيمه دارايي شامل نام بيمه کننده، شماره بيمه نامه، حق بيمه پرداختي، مبلغ بيمه نامه، تاريخ و ساير اطلاعات
            • ثبت اطلاعات برکناري دارايي: امكان ثبت، ويرايش و حذف اطلاعات مربوط به برکناري دارايي شامل شماره برگ برکناري،تاريخ و ساير اطلاعات
             • ثبت اطلاعات به کارگيري مجدد دارايي: امكان ثبت، ويرايش و حذف اطلاعات مربوط به بکارگيري دارايي شامل شماره برگ به کارگيري، تاريخ و ساير اطلاعات
              • صورت برداري و تطبيق دارايي: امكان ثبت، ويرايش و حذف اطلاعات مربوط به صورت برداري دارايي شامل شماره صورت برداري، تاريخ صورت برداري، مشخصات کامل دارايي و ساير اطلاعات
               • صدور پيش نويس سند: امكان صدور پيش نويس سند ذخيره استهلاک، اسقاط، اهدا را مطابق با فرمت ارائه شده از سيستم حسابداري
                • گزارش‏گيري: امكان گزارش‏گيري پويا بر اساس اطلاعات موجود بعلاوه به شكل گزارشات پيش فرض. عنوان کلي گزارش هاي سيستم عبارتند از:
                 • گزارش کارت تفصيلي دارائي
                 • سوابق تغييرات دارئيها
                 • هزينه استهلاک بر حسب عوامل و مراکز هزينه
                 • جدول قيمت تمام شده دارائي ها و استهلاک انباشته و ارزش دفتري در پايان سال مالي
                 • گزارشات مالي دارايي بر حسب پارامتر هاي مختلف
                 • گزارشات جمعداري دارايي بر حسب پارامتر هاي مختلف
                مشتریان